Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met het voortgezet onderwijs 2022-2023

  1. Financiering

Financiering

Samenwerking met name gefinancierd door bibliotheek en scholen

Net als voorgaande jaren hebben de meeste bibliotheken budget vrijgemaakt in de reguliere begroting voor de samenwerking met het voortgezet onderwijs (87%). Daarnaast zijn de scholen (81%) wederom een belangrijke financieringsbron. In vergelijking met vorig schooljaar is de samenwerking vaker gefinancierd door scholen (2021-2022: 75%) en de bibliotheken zelf (2021-2022: 80%). Een logische ontwikkeling aangezien meer bibliotheken zijn gaan samenwerken met meer scholen. Bijna een kwart van de bibliotheken ontving in 2022-2023 financiering via de NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs) (23%), een steunprogramma van de overheid dat leerlingen helpt om de leervertragingen als gevolg van de coronaperiode in te halen en het onderwijs te verbeteren. 

Budget veelal structureel

Het budget dat door bibliotheken zelf wordt vrijgemaakt voor de samenwerking met het voortgezet onderwijs is meestal structureel van aard (75%). Dit ligt in lijn met het percentage van vorig schooljaar. Ongeveer twee op de vijf bibliotheken (43%) zetten incidenteel budget in. Bij 9 bibliotheken is het structurele budget voor iets meer dan de helft gefinancierd door gemeente(n) (56%).

Uit welke bronnen wordt de samenwerking met het voortgezet onderwijs gefinancierd? (Selectie: bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, N: 122)

Financieel dekkingsplan

Voor 330 schoollocaties is een financieel dekkingsplan opgesteld; dat is 36% van alle schoollocaties met een samenwerking. Hiermee is een grote sprong voorwaarts gemaakt: in 2021-2022 lag het aantal schoollocaties met een financieel dekkingsplan op 178 (21% van alle schoollocaties met een samenwerking). Drie op de vijf bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs, stelden met minimaal één schoollocatie een financieel dekkingsplan op (62%). De extra Rijksfinanciering vanuit het Masterplan basisvaardigheden en de (eenmalige) NPO-gelden hebben het belang van een financieel dekkingsplan mogelijk vergroot, wat een verklaring vormt voor deze stijging.

Vaak geen aparte post op de begroting

Een afzonderlijke post op de begroting voor de samenwerking met het voortgezet onderwijs is belangrijk. Het zorgt voor een heldere visie en daarmee focus in de aanpak rondom de samenwerking. Twee op de vijf bibliotheken die samenwerken met het voortgezet onderwijs behandelen deze post afzonderlijk in de financiën (39%). Dit is vaker dan voorgaande schooljaren, toen gemiddeld een kwart van de bibliotheken dit deed. Bij 43% van de bibliotheken staat de aanpak niet als afzonderlijke post op de begroting.