Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Bibliotheken en de samenwerking met het primair onderwijs

  1. Bronnen

Gebruikte bronnen

Burgt, A. van de & Klaren, M. (2022). Bibliotheekstatistiek 2021. Den Haag: KB. 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), StatLine (2024). Bevolking op de eerste van de maand; geslacht, leeftijd, herkomstland. Geraadpleegd op 19-2-2024.

Daas, R., ten Dam, G., Dijkstra, A.B., Karkdijk, E.M., Naayer, H.M., Nieuwelink, H., & van der Veen, I. (2023). Burgerschap in Beeld. Burgerschapscompetenties en burgerschapsonderwijs in vergelijkend perspectief. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (2023). Verbetering basisvaardigheden 2023. Geraadpleegd op 19-2-2024.

DUO Onderwijsonderzoek & Advies (2019). Leesbevordering basisonderwijs 2019. Stand van zaken. Amsterdam: Stichting Lezen.

DUO Onderwijsonderzoek & Advies (2023a). Lijst met alle locaties PO-SBAO-SO-(V)SO. Utrecht: DUO Onderwijsonderzoek & Advies.

DUO Onderwijsonderzoek & Advies (2023b). Digitale geletterdheid in het PO. Utrecht: DUO Onderwijsonderzoek & Advies.

DUO Onderwijsonderzoek & Advies (2023c). Digitale geletterdheid in het VO. Utrecht: DUO Onderwijsonderzoek & Advies.

Engelshoven, I. van, Jonge, H. de, Knops, R. & Ark, T. van (2019). Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020–2024. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Engelshoven, I. van & Slob, A. (2019). Leesoffensief. Kamerbrief, 4-12-2019. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Hartkamp, J. (2023). Monitor de Bibliotheek op school. Landelijke analyse basisonderwijs 2022-2023. Amsterdam: DESAN Research Solutions, in opdracht van Kunst van Lezen.

Inspectie van het Onderwijs (2022a). De Staat van het Onderwijs 2022. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.

Inspectie van het Onderwijs (2022b). Peil.Leesvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs 2020-2021 Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.

KB, Samenwerkende POI’s Nederland (SPN), Interprovinciaal Overleg (IPO) & ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) (2020). Bibliotheekconvenant 2020-2023. Convenant houdende afspraken over de bijdrage van de bibliotheekvoorziening in Nederland aan maatschappelijke opgaven. Geraadpleegd op 19-2-2024.

KB (2021). Subsidieloket Subsidieverstrekking Leesoffensief.

KB (2022). Pilot leesbevordering in meertalige gezinnen. Geraadpleegd op 19-2-2024.

KB (2023) 74 miljoen voor BoekStart en Bibliotheek op school. Geraadpleegd op 19-2-2024.

Klaren, M. & Schrijen, B. (2024). Bibliotheken en de samenwerking met het voortgezet onderwijs 2022-2023. Den Haag: KB.

Kleijnen, E. (2016). Route to Reading. Promoting Reading through a school Library: Effects for Non-Western Migrant Students. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Mediawijsheid (2019). Tips Digitale geletterdheid basisonderwijs. Geraadpleegd op 19-2-2024.

Meelissen, M. et al. (2023) Resultaten PISA-2022 in vogelvlucht. Enschede: Universiteit Twente.

Merke, S., Ganushchak, L. & van Steensel, R. (2022). Verrijkt vrij lezen. Een meta-analyse van de effecten van toevoegingen aan vrij lezen. Amsterdam: Stichting Lezen.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) (2021). Nationaal Programma Onderwijs. Geraadpleegd op 19-2-2024.

Mol., S. E. (2022). Het belang van voorlezen en zelf lezen voor kinderen en adolescenten: Meta-analyse van het verband tussen (voor)leeservaring en leesvaardigheid. Amsterdam: Stichting Lezen. 

Montfoort, A. van & Wassing, A. (2020). De doorgaande leeslijn. De leesontwikkeling van 0-20 jaar. Amsterdam: Stichting Lezen.

Mulder, J., Ploum, M. & Janssen, L. (2023). Onderzoek voorwaarden duurzame verankering de Bibliotheek op school. Den Haag: KWINK groep

Nielen, T. & Bus, A.G. (2016). Onwillige lezers. Onderzoek naar redenen en oplossingen. Delft: Stichting Lezen.

Notten, M. (2012). Over ouders en leesopvoeding. Delft: Eburon.

Pereira, C. & Nicolaas, M. (2019) Effectief onderwijs in begrijpend lezen. Acties voor beter leesbegrip en meer leesmotivatie. Den Haag: Nederlandse Taalunie.

Prenger, J. en J. Pleumeekers (2023). Conceptkerndoelen Nederlands. Amersfoort: SLO.

Rijksoverheid (z.j.) Vernieuwen curriculum primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Geraadpleegd op 19-2-2024.

Sande, L. van der, Wildeman, I., Bus, A. & Steensel, R. van (2019). Lezen stimuleren via vrij lezen, boekgesprekken en appberichten. Effecten van leesbevorderingsactiviteiten in het basisonderwijs en vmbo; onderzoek in het kader van een evaluatie van de Bibliotheek op school. Utrecht: Eburon.

Scheltinga, F., Snel, M., Steensel, R. van (2021). Beter leesonderwijs: van weten naar doen!. S.l.: Kennistafel Effectief Leesonderwijs. 

Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) (2023). Ze komen eraan: lees hier wanneer SLO de conceptkerndoelen digitale geletterdheid oplevert. Geraadpleegd op 28-2-2024.

Stichting Lezen (2022). Stevige impuls leesbevordering via Masterplan basisvaardigheden. Geraadpleegd op 19-2-2024.

Stichting Lezen (2023). Leesbevordering in onderwijs werpt vruchten af. Amsterdam: Stichting Lezen.

Swart, N. M., Gubbels, J., in ‘t Zandt, M., Wolbers, M. H. J., & Segers, E. (2023). PIRLS-2021: Trends in leesprestaties, leesattitude en leesgedrag van tienjarigen uit Nederland. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

VO-raad (2022). Masterplan basisvaardigheden. Geraadpleegd op 19-2-2024.

VO-raad (2023). Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden 2023 opengesteld.

Wesseling, D. (2022). Samen voor lezen. Hoofddorp: Probiblio

Wing, M. (2011). Computational Thinking. It represents a universally applicable attitude and skill set everyone, not just computer scientists, would be eager to learn and use. Pittsburgh: Carnegie Mellon University