Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met voorschoolse educatie 2021-2022

  1. Evaluatie en vooruitblik

Evaluatie en vooruitblik

Vrijwel alle bibliotheken monitoren en evalueren de dienstverlening

Het monitoren en evalueren van de dienstverlening rondom voorschoolse educatie is essentieel. Naast dat het direct inzicht biedt in de effectiviteit van de dienstverlening kunnen de monitor- en evaluatieresultaten diverse aanknopingspunten bieden om het gesprek met de gemeente en andere samenwerkingspartners aan te gaan. 

In 2021-2022 monitoren en evalueren nagenoeg alle bibliotheken de dienstverlening rondom voorschoolse educatie (97%). Circa acht op de tien bibliotheken (79%) registreren het aantal bezoekers bij activiteiten en/of monitort data uit het bibliotheeksysteem. Ook monitort een ruime meerderheid het aantal BoekStartkoffertjes (72%). Verder evalueren circa vijf op de tien bibliotheken (48%) de opbrengsten van de samenwerking met partners en/of maken gebruik van de Bibliotheekmonitor landelijke rapportage. 

Aan de hand van de verzamelde data optimaliseren veel bibliotheken hun dienstverlening. De meerderheid heeft het aanbod uitgebreid (68%). Bijvoorbeeld door nieuwe activiteiten aan te bieden of de frequentie van een type activiteit te verhogen. Circa vier op de tien bibliotheken hebben hun beleid en/of marketingactiviteiten aangepast aan de hand van de verzamelde data (respectievelijk, 44%, 38%). Een aantal bibliotheken heeft op basis van de gegevens besloten om een bepaald aanbod stop te zetten (36%), en/of in te zetten op andere doelgroep (32%). Een kwart van de bibliotheken die de dienstverlening monitort, is op basis van de verzamelde gegevens nieuwe samenwerkingen aangegaan (24%).

Van welke instrumenten of ondersteuning maakte jouw bibliotheek in het schooljaar 2021-2022 gebruik om de VE-dienstverlening te monitoren en evalueren? (Selectie: alle responderende bibliotheken, N: 121)

Samenwerking en expertise grootste successen

In de dienstverlening rondom voorschoolse educatie ervaren bibliotheken de samenwerking met partners (60%) en de expertise binnen de bibliotheek (57%) als de grootste successen. Daarnaast benoemt 38% het hebben van voldoende beleidsprioriteit bij de bibliotheek als één van de drie grootste successen van de dienstverlening. Voldoende beleidsprioriteit bij de gemeente (34%) wordt in 2021-2022 vaker als één van de drie grootste successen benoemd dan vorig schooljaar (24%). 

De personele bezetting blijft voor veel bibliotheken het grootste knelpunt. In 2021-2022 worstelen meer bibliotheken hiermee dan in 2020-2021, respectievelijk 54% versus 44%. Ondanks dat vrijwel alle bibliotheken de dienstverlening rondom voorschoolse educatie monitoren en evalueren, geeft 37% aan moeite te hebben de effectiviteit van hun dienstverlening goed in kaart te brengen. Ook het vinden/bereiken van de doelgroep (45%) is net als vorige schooljaren een uitdaging voor bibliotheken. 

Wat ging in schooljaar 2021-2022 goed in de dienstverlening van jouw bibliotheek rondom voorschoolse educatie? Met welke drie elementen van de dienstverlening ben je het meest tevreden? (Selectie: alle bibliotheken, N: 121)

Welke drie knelpunten komen het meest voor bij de dienstverlening rondom voorschoolse educatie? (Selectie: alle bibliotheken, N: 121)

NT1-ouders en -kinderen moeilijk te bereiken doelgroep

Van de bibliotheken die het vinden/bereiken van de doelgroep als één van de drie grootste knelpunten ervaart, geeft 83% aan dat het om de doelgroep (kinderen van) NT1-ouders* gaat.

Datzelfde geldt voor de helft van de bibliotheken bij (kinderen van) NT2-ouders** (48%). Een bijna even grote groep (44%) heeft moeite met het bereiken van inburgeraars, vluchtelingen, asielzoekers en/of statushouders en hun kinderen. 

*NT1. Lezen en schrijven voor burgers met Nederlands als eerste taal (moedertaal). **NT2.Taalvaardigheid voor burgers met Nederlands als tweede taal (moedertaal is een andere dan het Nederlands). Bijvoorbeeld Taalcafé. 

 

De doelgroep was in schooljaar 2021-2022 moeilijk te bereiken of te vinden. Bij welke doelgroep(en) ervaart jouw bibliotheekorganisatie dit als een knelpunt? (Selectie: aantal bibliotheken dat aangeeft bepaalde doelgroepen moeilijk te kunnen bereiken, N: 54)

Vooruitblik

Gevraagd naar de plannen van bibliotheken voor het volgende schooljaar geven vier op de vijf aan te gaan inzetten op taalarme gezinnen met gebruik van de gezinsaanpak (79%). Daarnaast zegt 60% in schooljaar 2022-2023 in te gaan zetten op de continuering van het aanbod, en 61% op het uitbreiden en verstevigen van hun netwerk. Ook zegt de meerderheid van de bibliotheken in te willen zetten op het verbeteren en onderhouden van de expertise (55%).

Waarop gaat jouw bibliotheekorganisatie in 2022-2023 inzetten voor de dienstverlening rondom voor-en vroegschoolse educatie? (Selectie: alle bibliotheken, N: 121)