Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met voorschoolse educatie 2021-2022

  1. Technische toelichting

Technische toelichting bij dit onderzoek

Enquête

De onderzoeksgegevens gebruikt in dit rapport zijn gebaseerd op enquêtegegevens die via de Bibliotheekmonitor zijn verzameld. De enquêtes zijn afgenomen in de periode juli-september 2022. De gegevens hebben betrekking op het schooljaar 2021-2022, tenzij anders vermeld.

De vragenlijst voor het onderzoek is opgesteld door de afdeling Onderzoek van de KB, in afstemming met verschillende experts die binnen het bibliotheekveld werkzaam zijn in het domein voorschoolse educatie. Deze vragenlijst is gebaseerd op de meting voorschoolse educatie over de kalenderjaren 2016 en 2017 en geoptimaliseerd naar aanleiding van de vorige rapportage en recente ontwikkelingen in het beleid. Derhalve is het niet altijd mogelijk de resultaten in dit rapport met voorgaande metingen te vergelijken. Waar mogelijk zijn vergelijkingen in het rapport tekstueel gemaakt.

Populatie en respons

Via de Bibliotheekmonitor zijn 137 basisbibliotheken per e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Binnen de veldwerkperiode is de vragenlijst volledig ingevuld door 121 bibliotheken: een respons van 88%. De oorzaken van non-respons zijn uiteenlopend, maar doorgaans niet gerelateerd aan intensiteit van de dienstverlening rondom voorschoolse educatie.

Onder de 16 bibliotheken die niet hebben deelgenomen aan de Bibliotheekmonitor-meting is een extra inventarisatie met betrekking tot deelname aan de verschillende BoekStart-programma’s gedaan. In totaal hebben 9 van de 16 bibliotheken hieraan deelgenomen en (alle) kerncijfers gedeeld, met als gevolg dat een aantal resultaten betrekking hebben op meer dan 121 bibliotheken. Alle resultaten zijn – met een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een foutmarge van 5% – representatief voor de totale populatie. 

Kwaliteit van de data

In deze rapportage wordt op totaalniveau duiding gegeven aan de resultaten. Waar mogelijk worden interessante verschillen tussen diverse typen bibliotheken tekstueel benoemd. De bibliotheken zijn getypeerd naar aantal inwoners in het werkgebied; hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bibliotheken in de volgende klassen:

  • S (< 50.000 inwoners);
  • M (50.000-100.000 inwoners);
  • L (100.000-200.000 inwoners);
  • XL (> 200.000 inwoners).

Vanwege het beperkte aantal waarnemingen per categorie is de waarde van deze uitsplitsingen echter indicatief.