Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Samenwerking met voorschoolse educatie 2021-2022

  1. BoekStart in de kinderopvang

Het leesklimaat in de kinderopvang versterken

BoekStart in één op de vier kinderopvanglocaties

Kinderen met boekjes

Sinds de invoering van BoekStart werken veel kinderopvangorganisaties samen met de bibliotheek. Het programma BoekStart in de kinderopvang is erop gericht het voorleesklimaat op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen te versterken. In 2022 waren er 9.166 kinderopvanglocaties in Nederland, waarvan 9.149 in het werkgebied van de openbare bibliotheken (Landelijk Register Kinderopvang, 2022). Van de responderende bibliotheken en bibliotheken die hebben deelgenomen aan de aanvullende inventarisatie biedt 77% BoekStart in de kinderopvang aan. Ruim één op de vier kinderopvanglocaties (2.178 locaties) in het werkgebied van deze bibliotheken nam in het schooljaar 2021-2022 deel aan BoekStart in de kinderopvang. Het bereik van BoekStart in de kinderopvang is daarmee circa 68.706 kindplaatsen met 117.000 kinderen.

Het aantal kindplaatsen is het maximum aantal kinderen dat gelijktijdig in een kinderopvanglocatie kan worden opgevangen. Het totaal aantal kinderen dat bereikt wordt is hoger dan het aantal kindplaatsen. Het bereik van BoekStart in de kinderopvang is berekend op basis van het aantal kinderopvanglocaties waarmee wordt samengewerkt en het aantal kindplaatsen per locatie (Landelijk Register Kinderopvang, 2022). Het aantal kinderen is berekend door het totaal aantal kinderen dat naar de dagopvang is gekomen te delen door het percentage samenwerkende kinderopvanglocaties (CBS, 2022a).

Andere programma’s in de kinderopvang

Naast BoekStart en BoekStart-BoekenPret zijn er andere, bredere programma’s voor de kinderopvang, waarin onder meer aandacht gegeven wordt aan taalontwikkeling en leesbevordering, zoals Uk & Puk, Piramide, en Opstapje. In het schooljaar 2021-2022 faciliteerden 26 bibliotheken dergelijke andere programma’s. Rondom deze programma’s werken de bibliotheken samen met 709 kinderopvanglocaties; dat is 8% van de kinderopvanglocaties in het werkgebied. Het bereik van de andere programma’s in de kinderopvang telt daarmee circa 24.300 kindplaatsen met circa 38.000 kinderen. Bibliotheken die voor een ander programma kiezen, doen dit vaak omdat ze BoekStart in de kinderopvang te intensief vinden of omdat vanuit de kinderopvangorganisatie om een ander programma wordt gevraagd.

In totaal werken 21 bibliotheken met zowel BoekStart in de kinderopvang als een ander voorschoolse educatie programma in de kinderopvang. De meeste van deze bibliotheken bieden beide programma’s op dezelfde kinderopvanglocatie aan. Kinderopvanginstellingen kunnen bij sommige bibliotheken zelf extra programma’s aanvragen aanvullend op BoekStart.

Op hoeveel kinderopvanglocaties biedt jouw bibliotheek BoekStart in de kinderopvang aan? (Selectie: alle responderende bibliotheken incl. extra inventarisatie, N: 124)